Soubory Jméno, autor a infor Popis
 • Účinky přidání vibrační technologie do tréninku zaměřeného na dřepy, na izometrickou sílu.

  Journal of Strength and Conditioning Research. Vol. 24(1), pp: 171-183, 2010.

  Lamont, H.S., J.T. Cramer, D.A. Bemben, R.L. Shehab, M.A. Anderson, and M.G. Bemben.

  Nedávné studie ukázaly, že whole body vibration s nízkou frekvencí může vyvolávat bezprostřední pozitivní odezvu v podobě nárůstu potenciálu, vedoucí k okamžitému nárůstu výkonu a síly. Použití vibrací mezi relacemi rezistenčního cvičení, spíše než během samotného cvičení, může vést k nárůstu aktivace a synchronizace motorických jednotek s vyšším prahem, ke snížení únavového potenciálu, a k vytvoření dlouhodobé adaptace na rezistenční trénink. [více]

 • Sledování účinků a vlivu cvičení na Power Plate s činkami na výdrž svalstva horní části trupu u věkové skupiny studentů

  International Journal of Exercise Science. Vol.2(3), pp: 215-222, 2009.

  Boland, E., D. Boland, T. Carroll, and W.R. Barfield.

  Zařízení Power Plate je navrženo tak, aby zkracovalo dobu potřebnou k tréninku a přitom poskytovalo svalové podněty vedoucí k pozitivním změnám objemu svalové hmoty. Tato studie zkoumala účinky tréninku na PP na výdrž svalů horní části trupu a jejich srovnání s tréninkovým programem s činkami, posuzované jako počet dokončených po sobě navazujících kliků. U osob v obou tréninkových programech došlo k nárůstu výdrže svalů horní části trupu, avšak se statisticky významnými rozdíly v rámci skupin. [více]

 • Účinky vibračního tréninku na výkonnost ve skoku do výšky

  Journal of Sports Science and Medicine, 7, str. 144-150, 2008

  Bazett-Jones, D., H. Finch and E. Dugan.

  Uplatnění whole body vibration může být účinnou alternativou tréninku vedoucí ke zlepšení tělesné výkonnosti. Účelem této studie bylo srovnání bezprostředního účinku různých akcelerací whole body vibration na výšku výskoku z podřepu, dobu trvání účinku a odlišností mezi pohlavími. Závěr: Výsledky této studie napovídají, že whole body vibration může být užitečnou variantou s možností uplatnění při rozcvičování před soutěžním výkonem. [více]

 • Vliv vibračního tréninku na sprinterské schopnosti

  Journal of Sports Science and Medicine. Vol. 6, pp: 44-49, 2007.

  Paradisis, G., and E. Zacharoqiannis.

  [více]

 • Vliv vibračního tréninku na svalovou sílu a objem svalové hmoty u starších mužů v porovnání s kondičním cvičením

  Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES, Vol. 62A, No. 6, 630–635, 2007

  Bogaerts,A., C. Delecluse, A. Claessens, W. Coudyzer, S. Boonen and S. Verschueren.

  Tato studie se zabývala účinky ročního tréninku s využitím whole body vibration na izometrickou a výbušnou svalovou sílu a objem svalové hmoty u mužů ve věku nad 60 let v domech s pečovatelskou službou. Závěr: Trénink s využitím whole body vibration je stejně účinný jako kondiční trénink při navyšování izometrické a explozivní síly extenze kolenního kloubu a objemu svalové hmoty stehen u mužů v domech s pečovatelskou službou. Tato zjištění napovídají, že trénink whole body vibration má potenciál předcházet nebo zvrátit ztrátu hmoty kosterního svalstva v souvislosti s věkem, tzv. sarkopenie.… [více]

 • Okamžité účinky vibračního tréniknu na svalovou činnost, sílu a výkon

  Journal of Strength and Conditioning Research, 20(2), 257-261, 2006

  Cormie, P., R. Deane, N. Triplett and J. McBride.

  Účelem této studie bylo zkoumat vliv jediného cvičení whole body vibration na výkon v izometrickém podřepu a výskoku z podřepu. Vibrace celého těla vedly k větší výšce výskoku z podřepu bezprostředně po skončení vibrací ve srovnání s kontrolní situací. Závěr: Použití whole body vibration může být vhodné jako rozcvičovací činnost vedoucí k vyššímu svislému výskoku. [více]

 • Nárůst aktivity svalových skupin dolních končetin v důsledku použití whole body vibration tréninku během různých cvičení s dřepy

  Journal of Strength and Conditioning Research, 20(1),124-129, 2006

  Roelants, M., S. Verschueren, C. Delecluse, O. Levin and V. Stijnen.

  Tato studie se zabývala rozborem činnosti svalových skupin dolní končetiny v průběhu tréninku s využitím whole body vibration. Účastníci studie podstupovali standardní cvičení bez zátěže na zařízení Power Plate. Tato cvičení se prováděla za dvou různých podmínek: s použitím whole body vibration a bez něho. Závěr: Použití whole body vibration vedlo ke zvýšení aktivace svalů dolní končetiny. Při uplatnění whole body vibration se svalová aktivita pohybovala mezi 12,6 a 82,4 % hodnot MVC (maximální volní kontrakce). [více]

 • Účinky 24týdenního tréninkového programu whole body vibration na složení tělesných tkání a svalovou sílu u netrénovaných žen

  International Journal of Sports Medicine, 25:1-5, 2004

  Roelants, M., C. Delecluse, M. Goris and S. Verschueren.

  Cílem studie byl výzkum a porovnání účinků 24týdenního programu vibračního tréninku(1) a kondičního cvičení(2) na složení tělesných tkání a svalovou sílu.Skupina s programem 1 prováděla naPower Plate statická a dynamická cvičení bez zátěže. Skupina 2 prováděla standardní program kardiovaskulárních a rezistenčních cvičení. Po uplynutí 24 týdnů se neprojevily žádné významné změny tělesné hmotnosti, podílu tělesného tuku, ani tloušťky vrstvy podkožního tuku u žádné ze skupin. Pouze u skupiny s programem whole body vibration došlo k nárůstu hmotnosti svalové tkáně. [více]

 • Vibrační trénink zlepšuje pohyblivost kolene u starších žen

  Journal of the American Geriatric Society. Vol. 52, pp: 901-908. 2004.

  Roelants, M., C. Delecluse, and S. Verschueren.

  Power Plate® Training proves to be a safe, suitable and efficient strength training method for the aging population. The findings of this study show that Power Plate® Training has great potential for application in geriatric and therapeutic settings as a safe, low-impact strength training method. The low exertion and safety of loading elderly subjects may indicate Power Plate Training for weakened populations, as well as for people who are not attracted to, or physically able to perform conventional resistance training. [více]

 • Vliv vibračního tréninku na hustotu kosti (kyčle), svalovou sílu a posturální stabilitu u žen po menopauze

  Journal of Bone and Mineral Research. Vol. 19(3), pp: 352-359. 2004.

  Verschueren, S., M. Roelants, C. Delecluse, S. Swinnen, D. Vanderschueren, and S. Boonen.

  [více]

 • Nárůst síly po tréninku whole body vibration ve srovnání s rezistenčním tréninkem

  Medicine & Science in Sports & Exercise. Vol. 35, No. 6, pp: 1033-1041, 2003.

  Delecluse, C., M. Roelants, and S. Verschueren

  Účelem studie bylo zkoumat a porovnat účinky 12týdenníhovibračního  tréninku(1) a rezistenčního tréninku(2) na sílu extenze kolenního kloubu. Skupina zařazená do programu 1 a skupina s placebo programem podstupovala statická a dynamická cvičení na vibrační plošině. Izometrická a dynamická síla natahovače kolenního kloubu se významně zvýšila u skupiny 1 a u skupiny RES, zatímco u skupin PL a CO k žádnému významnému nárůstu nedošlo. Výška výskoku z podřepu se významně zvýšila pouze u skupiny 1. Žádný z programů neměl vliv na maximální rychlost pohybu, měřenou pomocí balistických zkoušek. [více]

Soubory Jméno, autor a infor Popis
Soubory Jméno, autor a infor Popis
 • Vliv dlouhodobého vibračního tréninku na tukovou tkáň v dutině břišní

  Obesity facts. Online published April 7, 2010.

  Vissers, D., A. Verrijken, I. Mertens, C. van Gils, A. van de Sompel, S. Truijen, and L. van Gaal.

  Cílem této studie bylo stanovit vliv whole body vibration, v kombinaci s omezením kalorického příjmu, na tělesnou hmotnost, zastoupení jednotlivých tkání a metabolické rizikové faktory u dospělých osob s nadváhou a trpících obezitou. Závěry: Spojení aerobického cvičení nebo whole body vibration s omezením kalorického příjmu může napomoci při dosahování dlouhodobého a udržitelného snížení tělesné hmotnosti o 5 až 10 %. [více]

 • Whole body vibration vede k posílení účinků rezistenčního tréninku a má vliv na složení tělesných tkání u žen po menopauze

  Maturitas. Vol. 63, pp: 79-83, 2009.

  Fjeldstad, C., I.J. Palmer, M.G. Bemben, and D.A. Bemben.

  Samotný rezistenční trénink prokázal pozitivní vliv na složení tělesných tkání, jeho účinky je však možné posílit přidáním vibrací. Účelem této studie bylo stanovit účinky osmiměsíčního rezistenčního tréninku s přidáním whole body vibration a bez něho u žen po menopauze se sedavým způsobem života. Ve skupině s tréninkovým programem rozšířeným o vibrace se podíl tělesného tuku snížil, zatímco u kontrolní skupiny došlo k významnému nárůstu celkového podílu tělesného tuku. [více]

 • Výzkum pro celulitidu

  SANADERM Professional Clinic for Skin Illnesses and Allergies, Bad Mergentheim, Germany. 2003. Internal publication.

  Frank, H., B. Moos, A. Kaufmann, and A. Herber.

  [více]

Soubory Jméno, autor a infor Popis
 • Vliv whole body vibration trénink a krátkodobého cvičení na dýchací soustavu u žen s nadváhou a u obézních žen

  The Physician and Sportsmedicine. Vol. 37(3), pp: 88-94, 2010.

  Vissers, D., J-P Baeyens, S. truijen, K. Ides, C-C Vercruysse, and L. van Gaal.

  Cílem této studie byla analýza vlivu vibračního tréninku na spotřebu kyslíku a produkci oxidu uhličitého u žen s nadváhou a obézních žen. Měřil se metabolismus kyslíku a oxidu uhličitého a TF.Cvičení probíhala na vibrační plošině s frekvencí 35 Hz a vysokou amplitudou.Po dobu 3minut se prováděla dvě dynamická cvičení a jedno statické, s vibrací a bez ní.Srovnávaly se střední hodnoty zjištěné ve třetí minutě cvičení. Výsledky: Látková výměna kyslíku a oxidu uhličitého byla soustavně a významně vyšší v případě cvičení s vibracemi ve srovnání s cvičeními bez vibrací. [více]

 • Vliv vibračního tréninku na kondici oběhové soustavy a sílu svalstva u starších osob

  Age and Ageing. Vol. 38(4), pp: 448-454, 2009.

  Bogaerts, A.C.G., C. Delecluse, A. L. Claessens, T. Troosters, S. Boonen, and S.M.P. Verschueren.

  Skupina 1 podstupovala cvičení na vibrační plošině, zatímco skupina 2 s kondičním programem  prováděla kardiovaskulární, rezistenční, balanční a protahovací cvičení. Kontrolní skupina neprováděla žádná cvičení. Výsledky: U skupiny 1 se významně zvýšila TF. Po jednom roce došlo k významnému nárůstu vrcholové spotřeby kyslíku (VO2max), doby udržení maximálního výkonu (TPE) a svalové síly u skupin 1 a 2. U obou skupin se hodnoty VO2max a svalové síly zlepšily srovnatelným způsobem. V případě kondiční skupiny došlo k významnějšímu zlepšení hodnoty TPE než u skupiny s vibračním tréninkem. [více]

 • Srovnání vibračního tréninku o intenzitě 30Hz a 50Hz a jeho vliv na krevní oběh paže

  Medical Science Monitor. Vol. 14(3), pp: CR112-116, 2008.

  Maloney-Hinds, C., J.S. Petrofsky and G. Zimmerman.

  Výzkum prokázal, že vibrační trénink vede k významnému nárůstu objemu krevního oběhu v pokožce.Byly provedeny dvě studie určené ke stanovení, 1) zda existuje rozdíl v krevním oběhu v pokožce v důsledku pasivních vibrací předloktí při frekvenci 30 Hz a 50 Hz; 2) zda je jedna z frekvencí významnější; a 3) zda lze stanovit optimální délku trvání. Aplikace obou frekvencí vibrací vedla k významnému nárůstu objemu krevního oběhu v pokožce během prvních čtyř minut působení. [více]

 • Whole body vibration trénink a krevní oběh u zdravých osob

  Medical Science Monitor, 13(2): CR71-76, 2007

  Lohman, E.B, J.S. Petrofsky, C. Maloney-Hinds, H. Betts-Schwab, and D. Thorpe.

  Krevní oběh hraje významnou roli při hojení tkání. Kombinaci whole body vibration a tělesnému cvičení se připisuje zvýšení pružnosti a síly svalů, produkce hormonů významných pro regeneraci a obnovu tkání, krevní oběh a pevnost kostních tkání. Účelem této studie bylo stanovit vliv cvičení s izometrickou zátěží krátkého trvání o vysoké intenzitě a samotných vibrací na průtok krve pokožkou. Zjištění studie napovídají, že samotné vibrace o krátké době trvání významně zvyšují objem krevního oběhu; s dvojnásobným zvýšením krevního oběhu po dobu minimálně 10 minut po ukončení intervence. [více]

Soubory Jméno, autor a infor Popis
Soubory Jméno, autor a infor Popis
 • Působení celotělových vibrací zlepšuje schopnost chůze u jedinců s poraněním míchy: pilotní studie

  Mezinárodní vědecký časopis Gait & Posture (2009).

  Lanitia L. Ness and Edelle C. Field-Fote, University of Miami Millar School of Medicine, USA.

  Ztráta schopnosti chůze je běžným následkem poranění míchy (PM) a opětovné získání schopnosti chůze je pro tyto jedince nejvyšší prioritou. Jedinci s PM a další populace s poruchou centrálního nervového systému často trpí různými poruchami, které negativním způsobem ovlivňují jejich schopnost chůze. Například svalová slabost a senzorickou poruchou mají za následek menší míru svalové aktivace a nižší rychlost chůze. [více]

 • Trénink na Power Plate® urychluje zotavení po rekonstrukci vnitřního křížového vazu

  Tato studie byla publikována v Německu.

  By J.D. Bastian, W. Franz, Lutrina Klinik, Department of Knee Surgery, Kaiserslautern, Germany

  Zotavení z natržení vnitřního křížového vazu většinou vede k atrofii stehenního a lýtkového svalu, stejně tak jako k dysfunkci kolene ve smyslu koordinace, pohyblivosti a stability. Trénink za pomoci technologie vibrace celého těla usnadňuje zvýšení obvodu svalů, zachování síly, koordinaci, pohyblivost a flexibilitu. Tyto důkazy naznačují, že vibrace celého těla, prováděná po operaci na přístroji Power Plate® napomáhá stabilizovat klouby a předcházet dalším traumatickým změnám. Zajišťuje tak významnou pomoc pacientům při návratu do běžného života. [více]

 • Power Plate trénink zvyšuje hustotu kostní tkáně

  Toto je stuide publikovaná časopise: Bone and Mineral Research (Vol. 19 (3), 2004)

  Sabine Verschueren, Machteld Roelants, Christophe Delecluse, Stephan Swinnen, Dirk Vanderschueren & Steven Boonen, Katholieke Universiteit Leuven

  Cvičení na Power Plate®je pohodlná tréninková meoda , která nabízí možnost široké populaci dosáhnout zvýšení síly a výbušnosti pouhým stáním na vibrační plošině. Stačí méně než 30 min třikrát týdně a uživatel stroje Power Plate® zlepší svalovou sílu, výbušnost, zbaví se tuku, získá lepší rovnováhu, zlepší minerální denzitu kosti a podpoří své celkové zdraví.Výzkum ukázal, že pravidelný trénink na Power Plate® by mohl být vhodnou metodou v boji proti osteoporóze. Podílí se totiž na zvýšení minerální denzity kosti u žen po menopauze, zvyšuje svalovu sílu a podporuje hubnutí. [více]

 • Studie zkoumající vliv Power Plate tréninku na zvýšení svalové síly a nárůst svalové hmoty u stárnoucí popuplace.

  Toto je shrnutí studie publikované v: Journal of Gerontology: Medical Sciences 2007, Vol. 62A, No. 6, 630–635.

  By An Bogaerts, Christophe Delecluse, Albreacht L. Claessens, Walter Coudyzer, Steven Boonen en Sabine M. P. Verschueren.

  Výzkumy, zkoumající zvýšení izometrické a výbušné síly, stejně tak jako nárůst svalové hmoty populace stárnoucích mužů ukázaly, že trénink prováděný na Power plate® je minimálně stejně tak efektivní jako běžný fitness trénink. Tyto výsledky navrhují trénink na Power Plate® jako potenciální prevenci nebo dokonce metodu k zastavení sarkopenie, tzn. ztráty svalové hmoty.Tato studie prokázala, že Acceleration Training™ na Power Plate® je velmi efektivní tréninková metoda. Napomáhá stárnoucí populaci nabírat svalovou hmotu a sílu v méně než polovičním čase oproti běžnému fitness tréninku. [více]

 • Trénink na Power Plate® je účinný pro osoby vyššího věku.

  Toto je shrnutí studie publikované v Mezinárodním vědeckém časopise Journal of the American Geriatrics Society (Červen 2004)

  Machteld Roelants, Sabine Verschueren & Christophe Delecluse, Katolická Universita Leuven, Belgium

  Výsledky prokázaly, že vibrace celého těla i tradiční trénink zvyšuje sílu dolních končetin. U obou skupin bylo také zaznamenáno zlepšení ve výskoku. Rychlost pohybu se zvýšila pouze u skupiny trénující na přístroji Power Plate®.Na závěr studie bylo prokázáno, že vibrace celého těla zvyšuje pohyblivost a sílu kolene i rychlost pohybu u starších žen. [více]

 • Vliv tréninku na přístroji Power plate® na prevenci pádů u osob vyššího věku

  Toto je shrnutí studie publikované v časopise ‘Gait & Posture’ no. 26, strana 309–316, 2007.

  An Bogaerts, Sabine Verschueren, Christophe Delecluse, Albrecht L. Claessens, Steven Boonen. Katolická Univerzita Leuven, Belgium.

  Studie ukazuje, že díky tréninku na Power Plate® po dobu 1 roku, se u osob staršího věku snížila četnost pádů a zlepšila reakce na pohyb povrchů.Cílem studie bylo zhodnotit vliv tréninku na přístrojích Power Plate® na kontrolu držení těla a prevenci pádů starších osob. Power Plate® vytváří vibrace jež aktivují receptory v těle; ty následně vyvolávají reflexivní svalové stahy v nohou a trupu (tonický vibrační reflex). Trénink na Power- Plate® silně stimuluje sensorické i motorické cesty; předpokládá se, že 12 měsíců takového tréninku je dostačující pro zlepšení kontroly držení těla. [více]

 • Trénink na Power Plate® je vhodný po operaci křížových vazů kolene

  Tato studie byla publikována v British Journal of Sports and Medicine, online 8. ledna 2008.

  Azar Moezy, Gholamreza Olyaei, Mohammadreza Hadian, Mohammad Razi and Soghrat Faghihzadeh - Tehran University of Medical Sciences, Iran.

  Zlepšení posturální stability křížového vazu u osob využívajících Power Plate byla znatelně lepší než u skupiny, ketrá prováděla běžná posilovací cvičení. Obě skupiny vykázaly výrazné zlepšení ve vetšině ukazatelů, které byly testovány, kromě jednoho faktoru. Většina osob po operaci křížového vazu měla totiž problémy se sníženou stabilitou kolene (jak přední tak zadní). Power Plate skupina zaznamenala mnohem větší zlepšení týkající se předozadní stability kolene. [více]

Soubory Jméno, autor a infor Popis
 • Trénink na Power Plate® zlepšuje rezistenční trénink a dále tak zlepšuje tělesnou stavbu.

  Jde o shrnutí studie publikované v mezinárodním vědeckém časopise Maturitas (2009).

  Autoři: Cecilie Fjeldstad, Ian Palmer, Michael Bemben a Debra Bemben, University of Oklahoma, USA.

  Age-related changes in body composition are well documented, with the most commonly observed of these being an increase in fat mass and a decrease in muscle mass. The purpose of this study is to determine the effects of a combined whole-body vibration and traditional high intensity resistance training program on the body composition of postmenopausal women. The study involved 55 postmenopausal women, who were divided into three groups. The first group performed a resistance program only (RG), which consisted of eight resistance exercises (leg press, hip flexion and extension, hip… [více]

 • Trénink na Power Plate napomáhá redukci břišního tuku u dospělých s nadváhou a obezitou.

  Jde o shrnutí studie provedené na University of Antwerp v Belgii. Byla představena na Evropském kongresu o obezitě v Amsterdamu v květnu 2009.

  By Vissers, D., A. Verrijken, I. Mertens, C. van Gils, A. van de Sompel, S. Truijen, and L. van Gaal University of Antwerp, Belgium.

  One of the biggest health issues for obese people is visceral (or abdominal) fat. Visceral fat is the fat tissue between the organs in the abdomen. It is a major health concern because there is a strong correlation between high levels of visceral fat and the incidence of cardiovascular diseases, such as heart disease, hypertension and diabetes. Each group followed the intervention for six months and had a six month ‘no intervention’ follow up. The anthropometric data, body composition and metabolic features were measured at three, six and 12 months. One measurement performed was the determi… [více]

 • WBV trénink pomáhá redukovat celulitidu

  Tento výzkum byl proveden na profesionální klinice pro kožní onemocnění a alergologii SANADERM, Bad Mergentheim, Německo

  Autoři: Dr. Horst Frank a Dr. Birgit Moos, zkoumání účinků vibračního tréninku na celulitidu

  In six months, the whole body vibration group - which exercised on the “classic” Power Plate® machine - achieved a 25.7% reduction of cellulite on thighs and buttocks, exercising two to three times per week, in sessions of 8-13 minutes. The whole body vibration + cardio group achieved a 32.3% reduction of cellulite on thighs and buttocks, exercising two to three times per week in sessions of 8-13 minutes with whole body vibration, plus 24-48 minutes of cardio training. These research findings reveal a new and exciting solution for fat loss and collagen remodeling. Finally, celluli… [více]

 • Pravidelná masáž na přístroji Power Plate® může pomoci zlepšit krevní a lymfatický oběh

  Jde o shrnutí dvou studií provedených na Loma Linda University v USA a publikované v časopise Medical Science Monitor, ročník 13(2), str. CR71-76, 20071 a ročník 14(3), str. CR112-116, 20081

  Studie č. 1 nazvaná

  Only a short massage is needed to get results. After three minutes of massage on a Power Plate® machine, there’s an increase in skin blood flow which lasts until at least 10 minutes after treatment. The greatest increase in blood flow actually happens during the first five minutes of massage. Carrying out massage on a Power Plate® machine on settings of both 30 Hz and 50 Hz high can increase blood flow to the skin and thus improve circulation. However massage carried out on a 50 Hz high setting increases the blood flow more rapidly and keeps the level higher du-ring the recovery pe… [více]

Soubory Jméno, autor a infor Popis
 • Účinek tréninku na Power Plate® na kardiorespirační kondici a sílu svalsva u starší populace

  Jde o shrnutí studie publikované v mezinárodním vědeckém časopise Age and Ageing (květen 2009).

  Autoři: An Bogaerts, Christophe Delecluse, Albrecht Claessens, Thierry Troosters, Steven Boonen a Sabine Verschueren, Katholieke Universiteit, Leuven, Belgie.

  Increased age is associated with a decline in cardiorespiratory fitness and muscular performance. However for elderly people to continue to function independently and perform daily activities, it is essential they maintain sufficient muscle strength and cardiorespiratory fitness. To do so, they should perform progressive resistance and aerobic training. However a significant proportion of elderly people are unable or unwilling to undertake two training regimens. Exercise on a Power Plate® machine could offer a viable alternative, as it may be an efficient combination of bot… [více]

 • Trénink WBV zlepšuje sprinterský výkon

  Jde o shrnutí studie publikované v mezinárodním vědeckém časopise "Journal of Sports Science and Medicine" (2007), 6, 44-49.

  Autoři: Giorgos Paradisis a Elias Zacharogiannis.

  Sprint performance is determined by the ability to attain maximum running speed as fast as possible, achieving the highest running speed and by maintaining this speed for the required time or distance. By improving specific kinematics such as step length, step rate and running speed, as well as increasing explosive strength, sprint performance can be improved. These kinematics can be trained by improving optimal motor neuron excitability and fast twitch fiber recruitment. Previous studies suggest that whole body vibration training causes length changes in the muscle which stimulate… [více]

 • Nárůst síly a zlepšení výskoku s pomocí WBV tréninku

  Jde o shrnutí studie publikované v časopise Medicine & Science in Sports & Exercise, ročník 35, č. 6, str. 1033-1041, © 2003, Official Journal of the American College of Sports Medicine.

  Autoři: Christophe Delecluse, Machteld Roelants & Sabine Verschueren, Katholieke Universiteit Leuven, Belgie.

  The whole body vibration group achieved a 16.6% gain in isometric strength of knee extensors, a 9% increase in dynamic strength of the quadriceps muscles, and a 7.6% increase in vertical jump height. There were no reports of adverse side effects. Most subjects found the vibration training enjoyable and fatiguing, but did not consider it a hard or exhausting workout. The placebo group, using a non-functional vibration machine, did not achieve strength or power gains, although they performed the same standing knee extensor exercises. The resistance training group achieved strength ga… [více]

 • Zařazení Power Plate tréninku do přestávky o poločase fotbalového zápasu zvyšuje výkon a zároveň snižuje riziko zranění hráčů v druhém poločase.

  Jde o shrnutí 2 studií, které byly prováděny na University of Hull v Británii.

  Autoři: Ric Lovell, Adrian Midgley, Stephen Barrett, Daryl Carter and Katie Small

  It is well known that the performance of players who do not do any type of re-warm-up intervention during half time decreases. Researchers at the University of Hull found that using a Power Plate® machine during half time prevented a decrease in performance during the start of the second half. They also found that soccer players who used the Power Plate machine at half time had decreased fatigue in their hamstring muscles and improved lower limb stability, at the start of the second half of the match. The researchers concluded that use of a Power Plate machine during half time could… [více]

Zjistit o Power Plate více