Pozitivní vliv na obìhovou soustavu pøi promìnlivé délce trvání a rùzných frekvencích


Medical Science Monitor. Vol. 14(3), pp: CR112-116, 2008.


Výzkum prokázal, že whole body vibration vede k významnému nárùstu objemu krevního obìhu v pokožce. Doposud nebylo žádnou studií prokázáno, zda nìkterá konkrétní frekvence vibrací nebo jejich urèitá délka trvání má optimalizaèní vliv na krevní obìh v pokožce. Byly provedeny dvì studie urèené ke stanovení, 1) zda existuje rozdíl v krevním obìhu v pokožce v dùsledku pasivních vibrací pøedloktí pøi frekvenci 30 Hz a 50 Hz; 2) zda je jedna z frekvencí významnìjší; a 3) zda lze stanovit optimální délku trvání. Aplikace obou frekvencí vibrací vedla k významnému nárùstu objemu krevního obìhu v pokožce bìhem prvních ètyø minut pùsobení.

Závìr: Pìtiminutové pùsobení vibrací o frekvenci 30 Hz nebo 50 Hz vedlo k významnému zvýšení prùtoku krve v pokožce. Z klinického hlediska má frekvence 50 Hz další pøínos v tom, že se objem prùtoku krve zvýšil rychleji a nevedl ke smrštìní cév (vasokonstrikci) bìhem obnovy klidového stavu.