Whole body vibration a krevní obìh u zdravých osob


Lohman, E., Petrofsky, J., Maloney-Hinds, C., Betts-Schwab, H,. Thorpe, D


Krevní obìh hraje významnou roli pøi hojení tkání. Kombinaci whole body vibration a tìlesnému cvièení se pøipisuje zvýšení pružnosti a síly svalù, produkce hormonù významných pro regeneraci a obnovu tkání, krevní obìh a pevnost kostních tkání. Úèelem této studie bylo stanovit vliv cvièení s izometrickou zátìží krátkého trvání o vysoké intenzitì a samotných vibrací na prùtok krve pokožkou. Zjištìní studie napovídají, že samotné vibrace o krátké dobì trvání významnì zvyšují objem krevního obìhu; s dvojnásobným zvýšením krevního obìhu po dobu minimálnì 10 minut po ukonèení intervence.

Závìr: Nastupující terapeutické využití whole body vibration jako pasivní intervence prokazuje schopnost zvýšit objem krevního obìhu u osob se zdravou mikrocirkulací.