Úèinky whole body vibration na výkonnost ve skoku


Journal of Sports Science and Medicine, 7, str.:144-150, 2008


Uplatnìní whole body vibration mùže být úèinnou alternativou tréninku vedoucí ke zlepšení tìlesné výkonnosti. Úèelem této studie bylo srovnání bezprostøedního úèinku rùzných akcelerací whole body vibration na výšku výskoku z podøepu, dobu trvání úèinku a odlišností mezi pohlavími.

Závìr: Výsledky této studie napovídají, že whole body vibration mùže být užiteènou variantou s možností uplatnìní pøi rozcvièování pøed soutìžním výkonem.