Srovnání úèinkù cvièení s Power Plate a èinkami na výdrž svalstva horní èásti trupu u vìkové skupiny studentù


International Journal of Exercise Science


Zaøízení Power Plate je navrženo tak, aby zkracovalo dobu potøebnou k tréninku a pøitom poskytovalo svalové podnìty vedoucí k pozitivním zmìnám objemu svalové hmoty. Tato studie zkoumala úèinky tréninku na PP na výdrž svalù horní èásti trupu a jejich srovnání s tréninkovým programem s èinkami, posuzované jako poèet dokonèených po sobì navazujících klikù. U osob v obou tréninkových programech došlo k nárùstu výdrže svalù horní èásti trupu, avšak se statisticky významnými rozdíly v rámci skupin.

Závìr: Na základì zjištìní pøedstavuje Power Plate užiteènou pomùcku pøi tréninku výdrže svalových skupin horní èásti trupu.