Úèinky 24týdenního tréninkového programu whole body vibration na složení tìlesných tkání a svalovou sílu u netrénovaných žen


International Journal of Sports Medicine, 25:1-5, 2004


Cílem této studie bylo zkoumat a porovnat úèinky 24týdenního tréninkového programu whole body vibration a kondièního cvièení na složení tìlesných tkání a svalovou sílu. Studie se zúèastnilo ètyøicet osm netrénovaných žen. Skupina s programem whole body vibration provádìla na zaøízení Power Plate statická a dynamická cvièení bez zátìže. Skupina s programem kondièního cvièení provádìla standardní program kardiovaskulárních a rezistenèních cvièení. Obì skupiny trénovaly tøikrát týdnì. Kontrolní skupina nepodstupovala žádné cvièení. Po uplynutí 24 týdnù se neprojevily žádné významné zmìny tìlesné hmotnosti, podílu tìlesného tuku, ani tloušky vrstvy podkožního tuku u žádné ze skupin. Pouze u skupiny s programem whole body vibration došlo k nárùstu hmotnosti svalové tkánì. U skupin whole body vibration a kondièního cvièení došlo k významnému nárùstu svalové síly.

Závìr: Trénink whole body vibration zvyšuje sílu natahovaèe kolenního kloubu a vede k mírnému nárùstu hmotnosti svalové tkánì. Nárùst svalové síly je srovnatelný s nárùstem svalové síly po standardním kondièním tréninku zahrnujícím kardiovaskulární a rezistenèní trénink.