Úèinky pøidání whole body vibration k tréninku døepù


Journal of Strength and Conditioning Research 2009 National Strength and Conditioning Association


Nedávné studie ukázaly, že whole body vibration s nízkou frekvencí mùže vyvolávat bezprostøední pozitivní odezvu v podobì nárùstu potenciálu, vedoucí k okamžitému nárùstu výkonu a síly. Použití vibrací mezi relacemi rezistenèního cvièení, spíše než bìhem samotného cvièení, mùže vést k nárùstu aktivace a synchronizace motorických jednotek s vyšším prahem, ke snížení únavového potenciálu, a k vytvoøení dlouhodobé adaptace na rezistenèní trénink.

Závìr: Zjištìné údaje ukazují na významný pøínos pøidání whole body vibration s nízkou frekvencí do krátkodobého programu rezistenèního tréninku s ohledem na výkon „výbušné“ síly. Pøidání vibrací pøed a do pøestávek mezi cvièeními mùže být vhodnou alternativou k použití vibrací bìhem rezistenèního cvièení ve snaze o navýšení „výbušné“ izomerické síly.