Nárùst síly po tréninku whole body vibration ve srovnání s rezistenèním tréninkem


Laboratoø fyziologie zátìže a biomechaniky a laboratoø motorické kontroly, Fakulta tìlesné výchovy a fyzioterapie, Katedra kinesiologie, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, BELGIE


Úèelem této studie bylo zkoumat a porovnat úèinky dvanáctitýdenního tréninku whole body vibration a rezistenèního tréninku na sílu extenze kolenního kloubu. Studie se zúèastnilo tøicet sedm netrénovaných žen. Skupina zaøazená do programu whole body vibration a skupina s placebo programem podstupovala statická a dynamická cvièení extenze kolenního kloubu na vibraèní plošinì. Izometrická a dynamická síla natahovaèe kolenního kloubu se významnì zvýšila u skupiny whole body vibration a u skupiny RES, zatímco u skupin PL a CO k žádnému významnému nárùstu nedošlo. Výška výskoku z podøepu se významnì zvýšila pouze u skupiny whole body vibration. Žádný z programù nemìl vliv na maximální rychlost pohybu, mìøenou pomocí balistických zkoušek.

Závìr: Whole body vibration a související reflexivní svalové stahy mají potenciál vést k nárùstu svalové síly natahovaèe kolenního klubu u døíve netrénovaných žen ve stejné míøe, jako rezistenèní trénink na støední úrovni zátìže. Bylo jasnì prokázáno, že nárùst síly po tréninku whole body vibration nebyl zpùsoben placebo efektem.