Whole body vibration mùže vést ke snížení objemu tìlesného tuku u dospìlých s nadváhou a obézních dospìlých


Jednou z nejzávažnìjších zdravotních potíží obézních osob je tuk v bøišní dutinì. Tuk v bøišní dutinì obklopuje vnitøní orgány. Jedná se o závažné zdravotní riziko, protože existuje velice silná vazba mezi vysokou mírou tohoto tzv. abdominálního tuku a výskytem kardiovaskulárních onemocnìní, jako jsou srdeèní choroby, vysoký tlak a diabetes.

Studie autorù Vissers et al. (2009) zahrnovala 79 obézních dospìlých osob (z nichž 61 studii dokonèilo), které byly náhodnì rozdìleny do ètyø skupin:

Každá skupina svùj program dodržovala po dobu šesti mìsícù, po nichž následovalo šestimìsíèní období bez studijního programu. Antropometrické údaje, složení tìlesných tkání a metabolické funkce se mìøily po tøech, šesti a dvanácti mìsících. Jedním z mìøení bylo i stanovení množství tukové tkánì v bøišní dutinì.

Ve všech tøech skupinách s programem (DIET, FITNESS a POWER PLATE) došlo podle mìøení provádìných po šesti mìsících k znatelnému poklesu tìlesné hmotnosti, o 5 až 10 %, což odpovídá mezinárodní normì pro skuteèný dopad na zdravotní stav. Po následných šesti mìsících bez programu se o 5 % sníženou tìlesnou hmotnost podaøilo uchovat pouze skupinám FITNESS a POWER PLATE (viz obr. 1). Skupina POWER PLATE si dokonce uchovala tìlesnou hmotnost sníženou o 10 %. Støední hodnota tìlesné hmotnosti ve skupinì POWER PLATE byla 95,2 kg a tak pøípadných 10 % znamená, že tito úèastníci studie snížili svou tìlesnou hmotnost o 9,5 kg, což je významná hodnota, považovaná za dostateènou k tomu, aby vedla ke zlepšení zdravotního stavu.

Hlavním rozdílem mezi skupinou POWER PLATE a ostatními skupinami je pokles množství tukové tkánì v bøišní dutinì, ke kterému u této skupiny došlo. Jak znázoròuje (obr. 2), u skupiny POWER PLATE došlo po šesti mìsících k dvojnásobnému poklesu objemu tukové tkánì v bøišní dutinì ve srovnání se skupinami FITNESS a DIET. Pokles množství tuku v bøišní dutinì zùstával u skupiny POWER PLATE na stejné úrovni i po 12 mìsících od zaèátku studie, zatímco u skupin DIET a FITNESS došlo po 12 mìsících od poèátku studie k návratu na výchozí hodnoty.

Obr. 1 Obr. 2

Jedním možným vysvìtlením, proè u skupiny POWER PLATE nedošlo po 12 mìsících od poèátku studie k návratu na výchozí hodnoty, jak tomu bylo u ostatních skupin, mohou být hormonální zmìny, vyvolané tréninkem na zaøízení Power Plate®. Studie provedená na zvíøatech (Rubin et al. 2007) ukázala, že vibrace vedly k poklesu adipogeneze (tvorby tukových bunìk) o 27 %. Vibrace tak zamezovaly tvorbì nové tukové tkánì. Pøíèiny tìchto zmìn u lidí nejsou prozatím pøesnì známy, ale již probíhá pøíslušný výzkum.

Proè došlo k vìtšímu poklesu množství abdominální tukové tkánì u skupiny DIET než u skupiny FITNESS?


Skupina FITNESS spotøebovávala více kalorií než skupina DIET v dùsledku kondièního cvièení. Bìhem cvièení a ještì po dobu až 24 hodin po nìm lidské tìlo spotøebovává energii, tzv. "efekt dodateèného spalování". K získání této energie tìlo spotøebovává nejprve snadno dostupné tukové zásoby (jakými je napøíklad podkožní tuk). To znamená, že dochází ke spalování vìtšího množství podkožního tuku, namísto tuku v bøišní dutinì. Výsledkem je vìtší pokles tìlesné hmotnosti u skupiny FITNESS, než u skupiny DIET, v dùsledku tohoto poklesu množství podkožní tukové tkánì.

Proè došlo u skupiny CONTROL k poklesu množství tukové tkánì v bøišní dutinì bìhem prvních šesti mìsícù a pak jeho opìtovnému nárùstu v následujících šesti mìsících?


To bylo nejspíše zpùsobeno tím, že èlenové kontrolní skupiny si uvìdomovali, že se podílejí na studii, která se týkala jejich tìlesné hmotnosti a množství tìlesného tuku, které byly pøedmìtem mìøení po šesti mìsících trvání studie. To je mohlo vést k úpravì životního stylu, napøíklad ke konzumaci zdravìjších jídel nebo menších porcí, což vedlo k mírnému poklesu množství tuku v bøišní dutinì, aèkoliv se nejednalo o významnou zmìnu. V období následujících šesti mìsícù studie si pak tato skupina mohla být vìdoma toho, že ostatní úèastníci nepodstupují žádný studijní program, a tak se její èlenové mohli spíše vrátit k pøedchozímu životnímu stylu èi k pøijetí ménì zdravých návykù, což opìt vedlo k nárùstu množství tukové tkánì v dutinì bøišní.

Praktické využití


Pro mnoho obézních osob èi osob s nadváhou je velice obtížné zaèít s cvièením vzhledem k tomu, že se obvyklé možnosti, jako jsou návštìvy tìlocvièny èi fitness centra, jeví jako pøíliš obtížné nebo nároèné, nebo protože mohou mít pocit studu za vlastní tìlo èi tìlesnou kondici. Pro osoby obézní nebo s nadváhou tak mùže Power Plate® být ideálním zaøízením k zahájení tìlesné aktivity. Zaøízení Power Plate® nabízí hned nìkolik výhod. Cvièení Acceleration Training™ minimalizuje nárazy a šetøí tak klouby, zejména pøi statických cvièeních. Kromì toho i doba potøebná k cvièení je se zaøízením Power Plate® mnohem kratší. Prùmìrná doba trvání tradièního kondièního cvièení je pøibližnì 60 minut i více, zatímco prùmìrná doba cvièení na Power Plate® v této konkrétní studii byla 30 minut. To dokládá, že cvièení s pomocí Power Plate® je èasovì velice úsporné.

Závìr studie: Pøidání tréninku whole body vibration k hypokalorické dietì mùže napomoci pøi dosažení UDRŽITELNÉHO DLOUHODOBÉHO SNÍŽENÍ TÌLESNÉ HMOTNOSTI a mùže vést k poklesu množství tukové tkánì v dutinì bøišní u obézních osob ve VÌTŠÍ MÍØE, než je tomu v pøípadì aerobického cvièení.