Trénink s Power Plate® obohacuje rezistenèní cvièení a dále zlepšuje zastoupení tìlesných tkáníZávìry studie:


Studie se zúèastnilo 55 žen po menopauze, které byly rozdìleny do tøí skupin. První skupina se úèastnila programu rezistenèního tréninku (RG), který obsahoval osm rezistenèních cvièení (tlak nohou, kyèelní flexe a extenze, abdukce a addukce kyèle, zdvih èinky, tah dolù, a vodorovný tah v sedì) provádìných ve tøech sadách po deseti opakováních s 80 % prvního opakování na maximum (1-RM). Hodnota 1-RM byla zjištìna podle maximální zátìže zdvižené po celé délce pohybu v jediném opakování. Hodnota 1-RM byla znovu posuzována každé ètyøi týdny a zatížení se upravovalo tak, aby odpovídalo 80 % intenzity 1-RM.

Druhá skupina provádìla stejná rezistenèní cvièení i cvièení na zaøízení Power Plate®. Následuje shrnutí studie publikované v mezinárodním vìdeckém èasopise Maturitas (2009), jejímiž autory byly Cecilie Fjeldstad, Ian Palmer, Michael Bemben, a Debra Bemben, z University of Oklahoma, USA. Whole body vibration posiluje úèinky rezistenèního cvièení na složení tìlesných tkání u žen po menopauze. Tento program zahrnoval tøi cvièení:

Tento tréninkový program s Power Plate® postupoval prodlužováním èasu (od 15 do 60 sekund) a zvyšováním frekvence (od 30 do 40 Hz). Amplituda zùstávala konstantnì nízká.

Tøetí skupina byla kontrolní (CON), jejíž èlenové neprovádìli žádná cvièení a pokraèovali ve svých bìžných zpùsobech života.

Obì skupiny s tréninkovým programem (RG a PP) cvièily tøikrát týdnì po dobu osmi mìsícù.

Obr. 1a & 1b Obr. 2

Jak znázoròuje obr. 2, všechna výsledná mìøení pro skupinu PP se po osmi mìsících cvièení zlepšila. Celkový podíl tìlesného tuku se snížil výraznì více ve skupinì PP než ve skupinách RG a CON. Po osmi mìsících tréninku došlo u skupin RG a PP k výraznému zvýšení podílu svalové hmoty (BFLTM).

Výsledky:


K posouzení úèinnosti jednotlivých cvièení se provádìla mìøení na poèátku studie a po osmi mìsících jejího prùbìhu. Tato mìøení zahrnovala zjištìní procentního podílu tìlesného tuku, množství tìlesného tuku v kilogramech a množství kosterního svalstva v kilogramech. Skupina PP vykázala vìtší pokles podílu tìlesného tuku ve srovnání se skupinami CON a RG. Množství svalové tkánì se zvýšilo jak u skupiny PP, tak u skupiny RG. Jak je patrné z obr. 2, vykazují zjištìní i zjevný trend poklesu množství tìlesného tuku ve skupinì PP, ovšem tento pokles nebyl významný.

Diskuse a závìry:


Hlavní zjištìní této studie ukazuje, že pøidání whole body vibration k intenzivnímu programu rezistenèního tréninku u žen po menopauze vedlo k výraznìjšímu zlepšení hodnot procentního podílu tìlesného tuku ve srovnání se samotným rezistenèním tréninkem. Množství kosterního svalstva se zvýšilo jak u skupiny využívající zaøízení Power Plate®, tak u skupiny se samotným rezistenèním cvièením, pøedevším v dùsledku nárùstu objemu svalové tkánì.