Whole body vibration napomáhá omezovat celulitidu


Jednou z nejzávažnìjších zdravotních komplikací obézních osob je tuková tkáò v bøišní dutinì (abdominální tuk). Abdominální tuk obklopuje vnitøní orgány dutiny bøišní. Jedná se o významné zdravotní riziko vzhledem k silné vazbì mezi množstvím tukové tkánì v bøišní dutinì a èetností výskytu kardiovaskulárních onemocnìní, jako jsou srdeèní choroby, vysoký krevní tlak a diabetes.


Zjištìní tohoto výzkumu pøicházejí s novým a vzrušujícím øešením, jak omezit množství tìlesného tuku, spoleènì s remodelací vláken kolagenu. Boj s celulitidou tak mùže být koneènì zdravý, úèinný, èasovì úsporný a zábavný, kdy whole body vibration umožòuje uživatelùm získat a udržovat si mladistvý, štíhlý a zdravý vzhled v pomìrnì krátkém èase a jen s nìkolika cvièeními týdnì.

Co je celulitida?


Obávaná „pomeranèová kùra“ èi „tvarohová pokožka“ je nìèím, co trápí mnoho žen. Podkožní tkánì jsou tvoøeny spletí pojiva, kde se u žen ukládá znaèná èást tìlesného tuku. Jelikož jsou jednotlivé vrstvy tkání spojeny s pokožkou relativnì nepružnými vlákny, mohou se na povrchu pokožky zaèít objevovat dolíèky a nerovnosti s tím, jak tukové buòky zvìtšují svou velikost. Tomuto „matracovému“ efektu ještì pøispívá zadržování vody, ukládání toxinù z prostøedí, hormonální vlivy a nedostateèný krevní obìh. Jakmile dojde k výraznému omezení krevního obìhu v tìchto pojivových tkáních, pøestane fungovat odstraòování odpadních látek bunìèného metabolismu, tyto tkánì zpevní a pokožka ztratí svou pružnost. Svraštìní, nebo „matracový efekt“, je právì výsledkem této ztráty pružnosti pojiva mezi pokožkou a tkánìmi ležícími pod ní.

Tìlesné èásti, které dìlají mnohým ženám starosti, jsou hýždì, stehna, lýtka, kotníky a paže. Zdravá øešení, jak se zbavit celulitidy, se hledají obtížnì, ale tato studie zøetelnì ukazuje úèinnost whole body vibration v øešení tohoto problému. Nìmecká klinika Sanaderm Clinic uskuteènila šestimìsíèní výzkumný projekt, bìhem nìhož zkoumala úèinky cvièení Acceleration Training™ na celulitidu.

Obr. 1 Obr. A & B Obr. 3

Obr. 2A Zmìna obvodu hýždí u skupiny s programem whole body vibration a u skupiny s programem whole body vibration + kardio-programem. Obr. 2B Doby cvièení skupiny s programem whole body vibration a skupiny s programem whole body vibration + kardio-programem

Úèastníci studie byli rozdìleni do dvou skupin:


Padesát pìt úèastnic studie se rozdìlilo do dvou skupin. První skupina podstupovala pouze trénink na zaøízení Power Plate®, dvakrát až tøikrát týdnì, po dobu 8 až 13 minut. Druhá skupina rovnìž používala whole body vibration, ale svá cvièení v délce 8 až 13 minut ještì doplòovala kardio-cvièením v délce 24 až 48 minut. Mìøení a zkoušky kondice se provádìly pøed zahájením studie a opakovaly se po šesti mìsících bìhu studie. Zjišovaly se následující údaje:

Použití whole body vibration:

Úèastnice studie provádìly na zaøízení Power Plate® ètyøi druhy cvièení v délce trvání 8 až 13 minut. Výsledky ukázaly výrazné omezení celulitidy u obou skupin, se zlepšením hodnot všech parametrù.

Závìry:


Tato studie prokázala, že snadné, jednoduché a úèinné cvièení s pomocí whole body vibration mùže celulitidu øešit; dokáže urychlit a podpoøit remodelaci vláken kolagenu, zlepšit krevní obìh, zvýšit podíl svalové tkánì, pomoci pøi snižování množství tìlesného tuku a obvodu hýždí, stehen a lýtek.