Pravidelná masáž na zaøízení Power Plate® mùže napomáhat pøi zlepšování krevního obìhu


Závìry studie:

Provedené studie zjistily, že masáž na zaøízení Power Plate® mùže výraznì zvýšit prùtok krve v horních i dolních konèetinách.

Studie autorù Lohman et al. (2007) zahrnovala 45 úèastníkù, kteøí byli náhodnì rozdìleni do tøí skupin:
Skupina 1 provádìla statická cvièení, konkrétnì døepy a dva druhy výponu pøi frekvenci 30 Hz s vysokou amplitudou na "tradièním" zaøízení Power Plate® (obr. 1). Skupina 2 provádìla stejná cvièení s vypnutým zaøízením Power Plate®. Skupina 3 podstoupila tøi šedesátisekundové masáže zaøízením Power Plate® pøi frekvenci 30 Hz s vysokou amplitudou (viz obr. 4). Mìøily se hodnoty prùtoku krve pokožkou pøed, bezprostøednì po, a deset minut po skonèení cvièení. Jak je znázornìno na (obr. 2), byl u èlenù skupiny 3 zjištìn nárùst prùtoku krve pokožkou jak bezprostøednì po masáži na zaøízení Power Plate®, tak o deset minut pozdìji.

K žádným zmìnám krevního obìhu však nedošlo u èlenù zbývajících dvou skupin, a to ani v jednom z èasových intervalù mìøení. Pøíèinou tohoto zjištìní by mohlo být nìkolik faktorù, zejména pak nároky na krevní zásobení svalù pøevyšující nárùst objemu krevního obìhu, nebo skuteènost, že krevní obìh byl smìøován z pokožky tam, kde byly nároky vyšší, tedy do svalové tkánì. Tato studie ukazuje, že krátké masáže zaøízením Power Plate® výraznì zvyšují prùtok krve dolními konèetinami, napø. v oblasti lýtek.

Ve studii autorù Maloney-Hinds et al. (2008) bylo 18 úèastníkù náhodnì rozdìleno do skupin vystavených vibracím o frekvencích 30 Hz nebo 50 Hz, vždy s vysokou amplitudou. Obì skupiny podstupovaly desetiminutovou masáž horních konèetin zaøízením Power Plate® (viz obr. 4). Od poèátku (pøed zahájením masáže) se mìøil prùtok krve pokožkou každou minutu až do èasu 15 minut po skonèení masáže.

Po masáži pøi frekvenci 30 Hz i 50 Hz dochází ke znatelnému nárùstu prùtoku krve pokožkou, s nejvìtším nárùstem po pìti minutách masáže, a to u obou skupin (viz obr. 3).
Aèkoliv se mezi obìma skupinami neprojevovaly významné odlišnosti, prùtok krve pokožkou se zvyšoval rychleji a dosahoval vyšších hodnot mezi èleny skupiny podstupující masáž pøi frekvenci 50 Hz. Další rozdíl mezi obìma skupinami se projevil po skonèení masáže, kdy prùtok krve zùstával vyšší u skupiny s frekvencí masáže 50 Hz, jak je znázornìno na (obr. 3).

Obr. 1 Obr. 2 & Obr. 3 Obr. 4

Obr. 2 Zmìny prùtoku krve pokožkou mezi obìma skupinami v èase. Obr. 3 Tento obrázek znázoròuje støední hodnoty zmìn prùtoku krve pokožkou, vyjádøených procentem výchozí hodnoty pøed zahájením masáže, se standardními odchylkami v èasech pøed poèátkem masáže, po 10 minutách vibrací a po 15 minutách odpoèinku po masáži pro obì frekvence, 30 Hz a 50 Hz (výchozí úroveò).

Tato studie dochází k závìru, že pìt minut masáže zaøízením Power Plate® pøi frekvenci 30 Hz nebo 50 Hz vede k výraznému zvýšení prùtoku krve pokožkou a tím ke zlepšení krevního obìhu v horních konèetinách. Provedení masáže pøi frekvenci 50 Hz zaøízení Power Plate® má další pøínos v rychlejším zvýšení prùtoku krve a delším uchování vyššího prùtoku po skonèení masáže, což úèinek masáže prodlužuje.

Klinické využití:


Krevní obìh má pro lidský organismus zásadní význam. Zvýšení prùtoku krve pokožkou a tkánìmi pod ní mùže vést ke zlepšení stavu pokožky a zlepšit její tonus, což sníží znatelnost celulitidy.

Zlepšení krevního obìhu má rovnìž zásadní význam pro hojení zranìných svalù, zlepšování zásobení kyslíkem a odplavování odpadních látek, jako je napøíklad kyselina mléèná, ze svalové tkánì.

Zvýšením prùtoku krve prostøednictvím masáže zaøízením Power Plate® tak lze:

Jak dlouho musí masáž trvat?


K dosažení žádoucích výsledkù staèí krátká masáž. Po tøech minutách masáže na zaøízení Power Plate® dochází ke zvýšení prùtoku krve pokožkou, které pøetrvává po dobu nejménì deseti minut po skonèení masáže. K nejvìtšímu nárùstu prùtoku krve ve skuteènosti dochází bìhem prvních pìti minut masáže.

Jak by mìlo být zaøízení Power Plate® nastaveno?


Provedení masáže zaøízením Power Plate® pøi frekvenci 30 Hz nebo 50 Hz s vysokou amplitudou povede ke zvýšení prùtoku krve pokožkou a tím ke zlepšení krevního obìhu. Masáž pøi frekvenci 50 Hz však vede ke zvýšení prùtoku krve rychleji a úroveò krevního obìhu zùstává vyšší v dobì po masáži, než pøi nastavení na 30 Hz s vysokou amplitudou.

Mnoho lidí v souèasné dobì vede neaktivní životní styl, kdy pravidelnì cestují osobním autem a mají sedavá zamìstnání pøed obrazovkami poèítaèù. To mùže vést k omezení krevního obìhu a souvisejícím potížím èi dokonce onemocnìním. Prostøednictvím krátké masáže na zaøízení Power Plate® je možné krevní obìh lokálnì podpoøit a snížit tak riziko funkèních omezení èi bolesti, a zlepšit stav i tonus pokožky.