Cvièení whole body vibration posiluje kosti


Závìry studie:


Cvièení whole body vibration - provádìné na "klasickém" zaøízení Power Plate® - vede u žen po menopauze k významnému zvýšení hustoty kostní tkánì v oblasti kyèelního kloubu (1,5 %) i ke zvýšení svalové síly a zlepšení kontroly tìlesného postoje.

Tato zjištìní pøedstavují možnost jedineèného øešení pro stále se prohlubující problém stárnoucí populace: výskyt osteoporózy, ztráty kontroly tìlesného postoje a rovnováhy, zlomenin zpùsobených pády s obtížným nebo neúplným hojením. Se zvyšujícím se prùmìrným vìkem populací v západních zemích stojíme pøed narùstající epidemií osteoporózy. Každý rok utrpí miliony lidí zlomeniny v dùsledku pøedèasného øídnutí kostí. Každá tøetí žena a každý osmý muž v tomto roce onemocní osteoporózou. Ve Spojených státech trpí øídnutím kostí 2,8 milionu lidí (80 % z tohoto poètu jsou ženy); u jednoho milionu z nich bylo toto onemocnìní diagnostikováno, zatímco 1,8 milionu ještì neví, že øídnutím kostí trpí.

Rané studie zabývající tréninkem whole body vibration prokazovaly u úèastníkù nárùst svalové síly. Studie prokázaly, že whole body vibration vede k podvìdomým svalovým stahùm 30 až 50krát za sekundu, což mùže vyvolávat významný posilovací efekt i pøi pouhém stání na plošinì.

Úèastníci studie byli rozdìleni do tøí skupin:


90 úèastnic - žen po menopauze ve vìku od 58 do 70 let – bylo rozdìleno do tøí skupin.

Obr. 1 Obr. 2

Výsledky:


Skupina zaøazená do programu whole body vibration vykazovala pozitivní výsledky: svalová síla se zvyšovala až o 16 % v pøípadì svalù horní èásti dolních konèetin, zatímco hustota kostní tkánì se zvýšila o 1,5 %. Vedle toho skupina s vibraèním programem vykazovala zlepšení kontroly tìlesného postoje a rovnováhy, vìtší svalovou sílu a množství svalové hmoty, spoleènì se snížením podílu i množství tìlesného tuku. Úèastníci studie ve skupinì s tradièním tréninkovým programem vykázali zpomalení poklesu hustoty kostní tkánì, což odpovídá døíve publikovaným studiím úèinkù cvièení s èinkami na ztráty kostní tkánì. U kontrolní skupiny pokraèoval pokles hustoty kostní tkánì prùmìrnou rychlostí.

Jak se zaøízení Power Plate® používalo:


Skupina s programem whole body vibration podstupovala cvièení v délce trvání 30 minut nebo ménì, zahrnující statické a dynamické cviky pro svalové skupiny horního stehna a oblasti kyèle.
Parametry vibraèního cvièení zaèínaly z nízkých hodnot a postupnì se jejich intenzita zvyšovala:

Obr. 3

Skupina s programem cvièení s èinkami provádìla tradièní cvièení se zátìží vždy po dobu jedné hodiny, vèetnì samostatného rozcvièení a uklidnìní po tréninku.

Závìr:


Trénink whole body vibration:

Cvièební programy whole body vibration, které pøedstavují cvièení s nízkou zátìží, pohodlné, bezpeèné a s krátkou dobou trvání, umožòují komukoliv dosahovat nárùstu svalové síly a výkonu pouhým stáním na vibraèní plošinì. V dobì kratší než 30 minut, tøikrát týdnì, je možné dosáhnout posílení svalù, snížení množství tìlesného tuku, zlepšení rovnováhy a reflexù, zlepšení hustoty kostní tkánì a koneènì i zlepšení zdravotního stavu.