Whole body vibration podporuje rekonvalescenci po rekonstrukci pøedního køížového vazu


Závìry:Svalová slabost a atrofie skupiny ètyøhlavého stehenního svalu je èastou potíží, s níž se musejí potýkat pacienti bìhem rekonvalescence po rekonstrukci pøedního køížového vazu. Cílem této studie bylo zkoumat úèinky whole body vibration na proces hojení. Tato studie stavìla na výsledcích døíve zveøejnìného výzkumu a mìla provìøit hypotézu, že cvièení whole body vibration vede ke zlepšení aktivace ohybaèù i natahovaèù dolní konèetiny, s pozitivními úèinky na stabilizaci kloubù, svalovou sílu a krevní obìh.

Zpùsob:


Celkový poèet 16 úèastníkù byl rozdìlen do dvou skupin. Studie brala ohled na pøípadné kontraindikace k vibracím. Skupina podstupující whole body vibration používala zaøízení Power Plate® spoleènì s tradièní fyzioterapií, zatímco kontrolní skupina podstupovala pouze tradièní fyzioterapii, dvakrát až tøikrát týdnì, vèetnì podøepù a výpadù.

Skupina whole body vibration podstupovala program s desetiminutovými vibracemi dvakrát do týdne po dobu deseti týdnù, poèínaje tøetím týdnem po chirurgickém zákroku, v soubìhu s tradièní fyzioterapií. Tato skupina využívala zaøízení Power Plate® k zahøátí pomocí masážních cvièení pro ètyøhlavý sval a ischiokrurální svaly, a následnì provádìla døepy a výpady, následované protahováním ischiokrurálních svalù.

cviky

Mìøení obvodu dolní konèetiny (provádìné 10 cm a 20 cm nad kolenem, a 15 cm pod kolenem) se provádìlo pøed chirurgickým zákrokem, po jeho provedení a znovu po šesti a dvanácti týdnech po zákroku (obr. 2). Objektivní mìøení množství svalové hmoty bylo doplòováno subjektivním hodnocením vnímání bolesti a pohody úèastníkù s pomocí dotazníkù.

Obr. 1a & 1b Obr. 2 Obr. 2

Skupina whole body vibration si zachovala velikost i sílu svalù dolní konèetiny, zatímco u kontrolní skupiny docházelo k atrofování svalstva a ztrátì svalové síly (Obr. 1).

Obvod


Množství svalové hmoty a její síla zùstaly u skupiny whole body vibration zachovány. Èlenové kontrolní skupiny zaznamenávali atrofování ètyøhlavého stehenního svalu a nebyli schopni po dvanácti týdnech od chirurgického zákroku obnovit výkon všech svalových skupin. U skupiny whole body vibration k atrofování svalstva a poklesu jeho síly nedošlo.

Obr. 1a & 1b

Dotazník


Úèastníci studie zodpovídali nìkolik dotazù ohlednì snižování bolesti a celkového vnímaného stavu pøed a po chirurgickém zákroku a po rehabilitaèním programu (obr. 3). Odpovìdi jasnì ukazovaly, že èlenové skupiny whole body vibration pociovali ménì bolesti a jejich stav se zlepšoval rychleji, než tomu bylo u kontrolní skupiny.

Obr. 1a & 1b

Rekonvalescence po poškození pøedního køížového vazu obvykle vede k atrofování svalových skupin stehna a lýtka, i ztrátì funkce kolene co do koordinace, pohyblivosti i stability. Cvièení whole body vibration vede ke zvìtšení obvodu svalové hmoty, uchování síly, obnovì koordinace, pohyblivosti i pružnosti. Tyto výsledky napovídají, že vibraèní terapie, provádìná na zaøízení Power Plate®, po provedení chirurgického zákroku pøispívá ke stabilizaci kloubù a prevenci dalšího poškození. Tento postup znamená významnou možnost pro pacienty, kteøí usilují o rychlejší rekonvalescenci po operaci pøedního køížového vazu nebo kloubu, aby se mohli rychleji vrátit ke svým obvyklým èinnostem, práci a sportu.