Cvièení na Power Plate® zlepšuje schopnosti chùze u pacientù po úrazu míchy


Závìry studie:

Úraz míchy je definován jak poškození bílé nebo šedé hmoty míšní, sloužící k pøenášení signálù do a z mozku. Èastým dùsledkem úrazu míchy je ztráta schopnosti chùze, ale pokud nedošlo k úplnému poškození (pøerušení míchy), existuje možnost, že pacient bude opìt chùze schopen. V tìchto pøípadech jde obvykle o svalovou slabost a poškození vnímání, které mohou schopnost chùze omezovat. Rehabilitace pacientù po úrazech míchy se tak zamìøuje na obnovení schopnosti chùze.

Úèelem této pilotní studie (studie malého rozsahu zamìøená na využitelnost, zpùsoby a postupy) je stanovit, zda opakované používání zaøízení Power Plate® vede ke zlepšení chùze, popsané zmìnami rychlosti chùze, u osob s chronickým, neúplným poškozením míchy.

Studie se zúèastnilo 17 osob po úrazu míchy, všichni schopní postavit se ze sedu (za pomoci podpory trupu) a zùstat stát po dobu nejménì jedné minuty.

Každý úèastník programu cvièení na zaøízení Power Plate® podstupoval tøi cvièení týdnì po dobu ètyø týdnù. Každé cvièení sestávalo ze ètyø 45sekundových vibrací, s jednominutovou pøestávkou vsedì mezi nimi. Zaøízení Power Plate® bylo nastaveno na frekvenci 50 Hz s nízkou amplitudou.

Výsledky:


K posouzení úèinnosti cvièení na zaøízení Power Plate® se provádìla mìøení na poèátku studie a po ètyøech týdnech cvièení. Mìøily se následující parametry:

Jak znázoròuje (obr. 1), cvièení na zaøízení Power Plate® vedlo k výraznému nárùstu rychlosti chùze i vnitøní koordinace konèetin (vyjádøené jako zvýšení hodnoty koeficientu shody).
Zvýšení rychlosti chùze bylo zpùsobeno zvýšenou kadencí chùze i délkou kroku jak u silnìjší, tak u slabší konèetiny. Jak ukazuje (obr. 2), došlo i u tìchto parametrù k významnému nárùstu hodnot.

Obr. 1 & 2

Diskuse a závìr:


Výsledky této studie ukazují, že pravidelné používání zaøízení Power Plate® osobami s chronickým neúplným poškozením míchy mùže vést ke zvýšení rychlosti chùze, kadence chùze a délky kroku, což mùže vést ke zlepšení kvality chùze. Používání zaøízení Power Plate® rovnìž vedlo ke zlepšení trvalé vnitøní koordinace konèetin v nìkolika po sobì jdoucích krocích.

Aèkoliv zmìna rychlosti chùze (0,23 km/h) se nemusí jevit jako výrazná, další vìdecký výzkum (Perera et al. 2006) uvádí, že zmìna o 0,18 km/h se považuje za klinicky významnou. Zlepšení zjištìné touto studií tak je klinicky významné.

Zlepšení kvality chùze zjištìné po pravidelném používání zaøízení Power Plate® je srovnatelné se zlepšeními vykazovanými v literatuøe o jiných formách cvièení, které mohou vést ke zlepšení pohyblivosti. Míra zmìny pozorované v prùbìhu této studie se považuje za klinicky významnou, i pro populace mimo klinickou léèbu. Cvièení na zaøízení Power Plate® tak mùže být užiteèným zpùsobem, jak zlepšit kvalitu chùze u osob po úrazu míchy.