Power Plate® zvyšuje svalovou sílu a množství svalové tkánì u starších mužù


Závìry studie:

Trénink s Power Plate®, provádìný na zaøízení Power Plate® Next Generation (2004), je pøinejmenším stejnì úèinný jako tradièní kondièní tréninkový program pøi zlepšování izometrické výbušné síly extenze kolenního kloubu, i pøi zvyšování množství svalové tkánì horní èásti dolních konèetin u starších mužù v domech s peèovatelskou službou. Tato zjištìní napovídají, že trénink na zaøízení Power Plate® má potenciál zamezit, èi dokonce zvrátit ztrátu svalové tkánì v souvislosti s vìkem, která se bìžnì oznaèuje termínem sarkopenie.

Zastoupení starších osob v populacích západních zemí se rok od roku zvyšuje. Vzhledem k tomuto stárnutí populace se bude stále více lidí potýkat s obtížemi souvisejícími s narùstajícím vìkem. Pro úspìšný boj s tìmito obtížemi je velice významné uchování co nejlepšího zdravotního stavu a tìlesné kondice. Existuje mnoho zpùsobù, jakými lidé mohou aktivnì pøispìt k udržení zdraví a kondice – napøíklad zdravé stravování èi udržování fyzické kondice pøijetím aktivního životního stylu.

Se stárnutím souvisí i pokles objemu svalové tkánì a pokles svalové síly, pro které se používá oznaèení sarkopenie. S tím bezprostøednì souvisí pokles pohyblivosti, ztráta vlastní nezávislosti, zvýšené riziko pádu a snížení kvality života. Sarkopenie mùže rovnìž pøispívat k rozvoji dalších obtíží souvisejících s vìkem. V souèasné dobì se odhaduje, že 30 % osob starších 60 let sarkopenií trpí, ale oèekává se, že tato hodnota bude narùstat exponenciálnì.

V této studii bylo jejích 97 úèastníkù rozdìleno do tøí skupin: skupina s programem Power Plate®, kondièní skupina a kontrolní skupina. Skupina Power Plate® a kondièní skupina podstupovaly po dobu jednoho roku cvièení tøikrát týdnì. Skupina Power Plate® cvièila po dobu maximálnì 40 minut (viz obr. 1), a kondièní skupina cvièila po dobu pøibližnì 90 minut, kdy provádìla kardiovaskulární a rezistenèní cvièení, a cvièení na rovnováhu a pružnost. Kontrolní skupina dostala doporuèení nemìnit po dobu studie svùj životní styl ani tìlesnou aktivitu.

Výsledky:


Obr. 2 Obr. 2 Obr. 2

U èlenù obou cvièících skupin se projevil nárùst izometrické i výbušné síly. Rovnìž došlo k nárùstu objemu svalové hmoty. Jednotlivé výsledky se mezi obìma skupinami výraznì nelišily, pøièemž hodnoty pro kontrolní skupinu ukázaly, že její stav se nijak nezmìnil.

Závìr, ke kterému výzkum dospìl, byl ten, že trénink pomocí zaøízení Power Plate® je minimálnì srovnatelný s bìžným kondièním tréninkem. Úèastníci studie dosahovali shodných výsledkù v pøípadì obou druhù tréninku, pøièemž však skupina využívající Power Plate® strávila cvièením ménì než polovinu èasu potøebného pro skupinu s programem kondièního cvièení. Úèastníci kromì toho považovali cvièení za pøíjemnìjší a vykazovali vyšší míru aktivní úèasti.

Tato studie ukazuje, že používání Power Plate® mùže mít pøínosy pøi prevenci obtíží souvisejících s narùstajícím vìkem, jako je napøíklad sarkopenie. Má se za to, že tato ztráta svalové hmoty a kapacity mùže pøispívat k rozvoji nìkterých dalších zdravotních obtíží, jako je napøíklad osteoporóza, diabetes typu 2, rezistence vùèi inzulínu èi artritida. Døívìjší výzkumy ukázaly, že cvièení Acceleration Training™ má pozitivní vliv na osteoporózu, tìlesnou rovnováhu a držení tìla. Jedná se o úèinný nástroj v boji proti nìkterým nežádoucím úèinkùm stárnutí, který mùže být prospìšný narùstajícímu poètu starších osob pøi udržování zdraví a vlastní nezávislosti.

Obr. 2

Tato studie opìt prokázala, že cvièení Acceleration Training™ na zaøízení Power Plate® pøedstavuje velice úèinnou tréninkovou metodu. Umožòuje starším osobám navýšit množství svalové tkánì a zvýšit svalovou sílu v ménì než polovièním èase, než kolik by stejný výsledek vyžadoval s tradièním kondièním cvièením.