Trénink whole body vibration je úèinný pro starší osoby


Výsledky:

Hypotézou této studie byl potenciál tréninku whole body vibration, provádìného na zaøízení Power Plate®, v kontextu léèby, kde mùže podporovat výkonnost svalù u pacientù a starších osob, pro nìž nejsou standardní cvièební programy vhodné. Udržování svalové hmoty, síly a kardiovaskulárního výkonu je u starších osob nároèné vzhledem k riziku možného pøetížení a snížené schopnosti staršího organismu pøizpùsobovat se zvýšeným fyzickým nárokùm. Trénink whole body vibration pøedstavuje bezpeèný a snadný zpùsob, jak tìlesnou soustavu u takovýchto osob posilovat bez nadmìrného zatížení.

Svalová síla a maximální výkon svalù silnì ovlivòují míru, v jaké se starší osoby mohou vìnovat každodenním èinnostem, jako je chùze, stoupání do schodù a zdvihání se ze židle. Bìžné rizikové faktory vedoucí k pádùm a zlomeninám kyèelních kloubù u starších osob zahrnují svalovou slabost a neschopnost dolních konèetin vyvinout rychle pùsobící sílu. Starší osoby ztrácejí svalovou hmotu v dùsledku omezení tìlesné èinnosti s pøibývajícím vìkem. Prevence ztráty síly v souvislosti s vìkem je tak otázkou veøejného zdraví.

Obr. 1 Obr. 2 & 3

Výzkum zahrnoval 89 žen po menopauze ve vìku mezi 58 a 74 lety. Úèastnice byly náhodnì rozdìleny do tøí skupin: skupina whole body vibration cvièila tøikrát týdnì na zaøízení Power Plate®; tyto úèastnice podstupovaly progresivní program statických a dynamických cvièení extenzoru kolenního kloubu, jako jsou døepy a výpady. Skupina s tradièním tréninkem rovnìž absolvovala cvièení tøikrát týdnì a provádìla dynamické tlaky dolními konèetinami a extenze s použitím tradièního cvièebního náøadí, a narùstající intenzitou od nízkého po vysoký odpor. Kontrolní skupina se neúèastnila žádného cvièení po celou dobu trávní studie, což bylo 24 týdnù.

Výsledky dokazují, že whole body vibration i tradièní cvièení vedou k posílení svalù dolních konèetin (obr. 1). Obì skupiny rovnìž vykázaly zlepšení ve výkonu pøi výskoku z podøepu (obr. 2). Ke zvýšení rychlosti pohybu došlo jen u skupiny, která provádìla cvièení na zaøízení Power Plate® (obr. 3).

Výskok z podøepu je pøesným zpùsobem, jak mìøit natažení a zkrácení svalových vláken. Jedná se o pohyb používaný v každodenních èinnostech, jako je zdvihání se ze sedu, stoupání do schodù nebo udržování rovnováhy. Rychlost pohybu je velice významným ukazatelem reakce a rovnováhy, a sehrává roli v omezování rizika pádu.

Provádìná cvièení whole body vibration:


provádìná cvièení

Promìnné cvièení:


Objem a intenzita cvièení programu whole body vibration:
Zaèátek 12. týden Konec
Trvání (minuty) 3 20 30
Poèet rùzných cvièení 2 6 9
Nejdelší délka trvání vibrací bez pøestávky (sekundy) 30 60 60
Pøestávka mezi cvièeními 60 5 5
Amplituda (nízká/vysoká) nízká vysoká vysoká
Frekvence (Hz) 35 40 40

Cvièení whole body vibration snižuje potøebu vìdomé námahy a zatìžování svalové, kosterní, dýchací i obìhové soustavy. Vìtšina úèastnic studie si cvièení whole body vibration pochvalovala, nepovažovala cvièení za obtížná a uvádìla po skonèení cvièení pouze støední stupeò svalové únavy.