Užiteènost cvièení na Power Plate® po rekonstrukci pøedního køížového vazu


Závìry studie:


Zlepšení stability postoje u skupiny podstupující cvièení na zaøízení Power Plate® Next Generation (2004), bylo výraznìjší než u skupiny, která podstupovala tradièní trénink. K výraznému zlepšení došlo u výsledkù všech zkoušek polohování kolenního kloubu obou konèetin v pøípadì skupiny Power Plate®, s výjimkou jediné zkoušky. Vìtšina pacientù po rekonstrukci pøedního køížového vazu si stìžovala na sníženou stabilitu v pøedozadním smìru. U skupiny Power Plate® se projevilo významné zlepšení pøedozadní stability, což vedlo autory studie k závìru, že cvièení na zaøízení Power Plate® mùže být velmi užiteèným postupem k urychlení rehabilitace po rekonstrukci pøedního køížového vazu.

Propriocepce je vìdomé vnímání pozice konèetiny v prostoru. Velké množství proprioceptorù (smyslových nervových zakonèení) je umístìno právì v pøedním køížovém vazu. Úrazy pøedního køížového vazu snižují schopnost propriocepce a zhoršují stabilitu postoje. Cílem této studie bylo srovnat úèinky programu cvièení na zaøízení Power Plate® a tradièní terapie na propriocepci v kolenním kloubu a stabilitu postoje u pacientù po rekonstrukci pøedního køížového vazu.

Této studie se úèastnilo 20 mužù-sportovcù, kteøí podstoupili rekonstrukèní operaci pøedního køížového vazu. Úèastníci studie byli náhodnì rozdìleni do skupiny Power Plate® (10 úèastníkù) nebo do skupiny s tradièní terapií (10 úèastníkù). Obì skupiny podstoupily 12 cvièení v prùbìhu jednoho mìsíce (3 cvièení týdnì). Skupina Power Plate® podstupovala cvièení Acceleration Training™ (viz obr. 2+3), zatímco skupina tradièní terapie provádìla tradièní posilovací cvièení (abduktory, adduktory, flexory a extenzory kyèelního kloubu, tlak dolní konèetinou, krèení a døepy). Pro obì skupiny se uplatòovaly progresivní tréninkové programy.

Obr. 1 Obr. 2

Výsledky:


Obì skupiny podstoupily šetøení pøed zahájením studie a po jejím dokonèení. Úèastníci studie podstupovali zkoušky stability postoje (s otevøenýma i zavøenýma oèima) a zkoušky repozice kolenního kloubu. Jedná se o standardní zkoušky bìžnì používané k mìøení kontroly postoje a rovnováhy. Zjištìná zlepšení byla výraznìjší v pøípadì skupiny Power Plate® než u skupiny podstupující tradièní terapii.

Vìtšina pacientù si po rekonstrukci pøedního køížového vazu stìžuje na pøedozadní nestabilitu. Skupina podstupující cvièení Power Plate® vykazovala 22násobné zlepšení této pøedozadní stability, než tomu bylo u skupiny s tradièní terapií (obr. 1). To znamená, že cvièení na zaøízení Power Plate® mùže být cennou pomùckou pøi obnovì pøedozadní stability, která má v rekonvalescenci zásadní význam.

Sociální souvislosti


S cvièením Power Plate® se dosahovalo lepších výsledkù ve výraznì kratším èase (24 min. vs ±60 min.), což znaènì zvyšuje aktivní úèast v terapii a zlepšuje pocit z úèasti na cvièení.

Obr. 3

Tato studie ukazuje, že cvièení na zaøízení Power Plate® vede k výraznìjšímu zlepšení stability kolenního kloubu a tìlesné rovnováhy, než je tomu v pøípadì tradièního posilovacího cvièení. Cvièení na zaøízení Power Plate® vedle toho ještì poskytuje výhodu kratší doby cvièení. Mìlo by se tak považovat za užiteèný doplnìk rehabilitace po rekonstrukci pøedního køížového vazu.