Úèinky cvièení na Power Plate® v prevenci pádù u starších osob


Závìry studie:

Tato studie, provedená se zaøízením Power Plate® Next Generation (2004), ukazuje, že roèní trénink starších osob na zaøízení Power Plate® vedlo ke snížení èetnosti pádù a zlepšení reakce na rotaci povrchu.

Cílem této studie bylo posoudit úèinnost tréninku na zaøízení Power Plate® na kontrolu tìlesného postoje a prevenci pádu u starších osob. Zaøízení Power Plate® vytváøí vibrace, které stimulují receptory v tìle a ty zase vyvolávají reflexivní stahy svalstva dolních konèetin a trupu (tonický vibraèní efekt). Cvièení na zaøízení Power Plate® stimuluje jak sensorické, tak motorické nervové dráhy, a výchozí hypotézou tedy bylo, že dvanáctimìsíèní trénink by mohl vést ke zlepšení kontroly tìlesného postoje.

Této studie se úèastnilo celkem 220 zdravých starších osob mezi 60 a 80 lety vìku. Skupina zaøazená do programu Power Plate provádìla statická a dynamická cvièení (obr. 1) na zaøízení Power Plate® po dobu 47 týdnù, tøikrát týdnì. Tréninková zátìž se postupnì zvyšovala v souladu se zásadou pøetížení. Maximální délka každého cvièení na Power Plate® byla 40 minut, vèetnì rozcvièení a uklidnìni po cvièení. Skupina zaøazená do kondièního programu provádìla kardiovaskulární a rezistenèní cvièení, a cvièení na podporu rovnováhy a pružnosti, v délce trvání pøibližnì 1,5 hodiny.

Obr. 1

Kontrolní skupina se po tuto dobu neúèastnila žádného cvièení a její èlenové byli požádáni, aby nemìnili svùj životní styl. Kontrola tìlesného postoje se posuzovala pøed zaèátkem studie, po šesti a po dvanácti mìsících jejího bìhu. Pøi zkouškách se využívalo pùsobení pohyblivé plošiny, snížené možnosti vidìní a pohyblivého viditelného okolí.

Výsledky:


Jedná se o první randomizovanou kontrolovanou studii zabývající se kontrolou postoje. Výsledky studie napovídají, že zaøízení Power Plate® mùže pøispívat ke zlepšení nìkterých stránek kontroly tìlesného postoje u osob starších 60 let v domech s peèovatelskou službou.
Nìkteré ze zkoušek nevykázaly žádné výsledky, anebo jen za nejnároènìjších podmínek (viz obr. 2). Je proto možné, že nìkteré ze zkoušek nebyly nastaveny na dostateènì nároènou úroveò pro zdravé starší osoby na to, aby s jejich pomocí bylo možné zjistit úèinky tréninku na nejistotu v tìlesném postoji u dobrovolníkù bez jakýchkoliv potíží s udržováním rovnováhy zúèastnìných v této studii.
Odezva na rotaci podkladu se zlepšuje v postavení s prsty nahoru i prsty dolù. V postavení s prsty nahoru se hodnocení nestability postoje mezi všemi tøemi skupinami nelišily, aèkoliv se odlišnosti projevily v postavení s prsty dolù, kde došlo k výraznému zlepšení u skupiny Power Plate® mezi výsledky zjištìnými pøed zaèátkem studie a po uplynutí šesti mìsícù, a mezi výsledky zjištìnými pøed zaèátkem studie a po uplynutí dvanácti mìsícù. Hodnocení nestability postoje nevykazovalo v prùbìhu èasu u kondièní skupiny žádné výrazné zmìny (obr. 3).

Obr. 2 & 3

Diskuse a závìry:


Po jednom roku tréninku na zaøízení Power Plate® se èetnost pádù na pohyblivé plošinì snížila za nejnároènìjších podmínek. Rovnìž došlo ke zlepšení odezvy na rotaci podkladu. Pozitivní pøínos tréninku na zaøízení Power Plate® pozorovaný v pøedchozích studiích, krátká doba trvání tréninku a nadìjné trendy pozorované v této studii podporují myšlenku využívání zaøízení Power Plate® u starších osob pøi udržování tìlesné kondice, zdravotního stavu a v prevenci pádù. Výsledky studie tak napovídají, že cvièení na zaøízení Power Plate®, které snižuje èetnost pádù a v souvislosti s tím i rizika úrazù a zlomenin, èi jiných zdravotních obtíží, vede ke rozvoji lepší kontroly tìlesného postoje.

Jak tato studie ukazuje, cvièení na zaøízení Power Plate® vedlo u starších žen ke zlepšení (pøedjímané) kontroly tìlesného postoje, pøièemž pøedcházející studie ukázaly zlepšení síly i výkonu, proto se trénink na zaøízení Power Plate® jeví jako užiteèná pomùcka v prevenci pádù starších osob.