Trénink whole body vibration zlepšuje výkonnost ve sprintu


Závìry studie:

Trénink whole body vibration po dobu šesti týdnù
- provádìný na "klasickém" provedení zaøízení Power Plate®
- vedl k významným zmìnám kinematiky sprintu a výkonnosti výbušné síly.

Úvod


Výkonnost ve sprintu se stanovuje jako schopnost dosáhnout co nejrychleji maximální rychlosti bìhu a udržení této rychlosti po požadovanou dobu nebo na požadovanou vzdálenost. Zlepšením konkrétních kinematických vlastností, jako je napøíklad délka kroku, kadence a rychlost bìhu, a zvýšením výbušné síly lze výkonnost ve sprintu zvýšit. Tyto kinematické parametry lze trénovat zlepšením optimální vzrušivosti motorických neuronù a aktivací rychlých svalových vláken.

Døívìjší studie napovídaly, že trénink whole body vibration vyvolává délkové zmìny ve svalech, což vede ke stimulaci receptorù, nejspíše svalových vøeten, a tím k „tonickému vibraènímu efektu“. Tento reflex hraje významnou roli pøi zvyšování úèelnosti pohybù. Kromì toho existují indikace, že aktivaèní prahy motorických zakonèení ve svalech jsou pøi vibracích nižší než v pøípadì volních kontrakcí. To znamená, že svaly pracují již pøi slabších podnìtech a to vede k rychlejším reakcím. A jelikož se u tréninku whole body vibration projevila i schopnost rychlejší aktivace rychlých svalových vláken, existuje hypotéza, že vibraèní trénink by mohl vést k výraznému zlepšení kinematických parametrù sprintu a výbušné síly / výkonnosti ve skoku u nezkušených sportovcù.

Postup


Dvacet ètyøi dobrovolníkù bylo rozdìleno do dvou skupin. Jedna skupina podstoupila šestitýdenní tréninkový program na zaøízení Power Plate®, zatímco kontrolní skupina se neúèastnila žádného tréninku. Tréninková skupina provádìla rozcvièení následované cvièením na zaøízení Power Plate® po dobu 16 až 36 minut, a to tøikrát týdnì. Tato skupina provádìla ètyøi statická cvièení (døep, široký døep, døep na jedné noze pro obì nohy, (obr. 1). Bìhem poèáteèních týdnù se všechna cvièení provádìla pøi frekvenci 30 Hz s nízkou amplitudou a zrychlením 2,28 g. V prùbìhu tréninku se intenzita cvièení zvyšovala podle zásady pøetížení:

Obr. 1 Obr. 2 graf

Výsledky a závìr


Dalo by se pøedpokládat, že prodloužením kroku lze dosáhnout vyšší rychlosti. Pokud však dojde k prodloužení kroku, ale svalová síla zùstane zachována, snižuje se zároveò kadence krokù. Se sníženou kadencí se ztrácí výhoda delšího kroku. Výsledky této studie napovídají, že nárùst v délce kroku byl výraznìjší než snížení kadence krokù (5,6 % oproti -3,9 %), takže èistým výsledkem byl nárùst rychlosti bìhu (obr. 2).

Trénink whole body vibration po dobu šesti týdnù vedl k výrazným pozitivním zmìnám kinematických vlastností sprintu a výbušné síly u nezkušených sprinterù, s nejvìtší pravdìpodobností zpùsobené zlepšením svalových kontrakcí v dùsledku podstoupeného tréninku. Skupina s programem whole body vibration vykazovala zlepšení všech testovaných parametrù: dosahovaných èasù, dosahované rychlosti, délky kroku, kadence krokù, a výskoku z podøepu. Výdrž výbušné síly se zlepšila o 7,8 % (obr. 2).

Došlo ke zlepšení výkonnosti ve sprintu s èistým nárùstem rychlosti bìhu a zkrácením èasù sprintu na vzdálenost 60 metrù. Výška výskoku a výbušná síla se u skupiny, která používala zaøízení Power Plate®, rovnìž zlepšily.

Celkovì dospìla studie k závìru, že whole body vibration podporuje receptory aferentních drah, což vede k úèelnìjšímu využití streèového reflexu. Takovýto trénink tak umožòuje cílené posilování rychlých svalových vláken, což významnì pøispívá ke zlepšení parametrù rychlých pohybù. V každodenním životì tyto schopnosti lidem umožní zvyšovat úèelnost pohybù a zabraòovat zranìním.