Nárùst svalové síly a výšky výskoku s tréninkem whole body vibration


Závìry studie:


Tyto výsledky výzkumných studií odhalují výjimeènì pozitivní úèinky na osoby z rùzného prostøedí, které mají zájem o zlepšení své svalové síly pro veškeré èinnosti každodenního života. Pøínosy whole body vibration nejsou vyhrazeny pouze zdravým a netrénovaným osobám, jako byli úèastníci této studie. Pøínosù tohoto cvièení mùže užívat kdokoliv, kdo chce zvýšit nebo udržet svou kondici a dosahovat lepších fyzických výsledkù. Jednoduchá a úèinná cvièení provádìná jako souèást tréninku whole body vibration jsou pøínosem pro kohokoliv, vèetnì osob starších, v rekonvalescenci po úrazech, v prùbìhu rehabilitace, èi výkonných sportovcù.

Úèastníci studie byli rozdìleni do ètyø skupin:


Šedesát sedm netrénovaných úèastníkù bylo rozdìleno do ètyø skupin, které podstupovaly tìlesná cvièení tøikrát týdnì po dobu dvanácti týdnù.

1. Skupina v programu whole body vibration používala ke cvièení zaøízení Power Plate®. Tato skupina provádìla cvièení natahovaèe kolenního kloubu ve stoje, jako jsou podøepy a výpady, s vibracemi o frekvencích 35 až 40 Hz (obr. 3).

2. Skupina placebo rovnìž používala zaøízení Power Plate®, které bylo nastaveno tak, aby nevytváøelo svislé sinusoidní vibrace. Èlenové této skupiny pociovali vibrace, ale ty byly pøíliš slabé na to, aby dokázaly vytvoøit tréninkový úèinek. Tato skupina provádìla stejná cvièení, jako skupina s vibraèním programem.

3. Skupina s programem rezistenèního tréninku podstupovala kardiovaskulární rozcvièení a cvièení natahovaèe kolenního kloubu na dvou tradièních cvièebních strojích se závažími.

4. Kontrolní skupina neprovádìla žádná tìlesná cvièení.
Zkoušky: Schopnosti kontrakce natahovaèe kolenního kloubu se posuzovaly na zaèátku studie a po uplynutí 12 týdnù trvání studie. V obou pøípadech se používal dynamometr k mìøení izometrické, dynamické a balistické síly natahovaèe kolenního kloubu u všech úèastníkù studie.

Obr. 1 Obr. 2

Výsledky:


Skupina s vibraèním programem dosáhla navýšení izometrické síly natahovaèe kolenního kloubu o 16,6 %, navýšení dynamické síly ètyøhlavého svalu stehenního o 9 %, a nárùstu výšky svislého výskoku o 7,6 %. Nebyly zjištìny žádné nežádoucí úèinky. Vìtšina èlenù této skupiny považovala vibrace za pøíjemné a navozující tìlesnou únavu, nikoliv však za nároèné èi vyèerpávající.
Placebo skupina, která pøi cvièeních používala neúèinné vibrace, nedosáhla navýšení svalové síly, aèkoliv její èlenové provádìli stejná cvièení natahovaèe kolenního kloubu. Skupina s programem rezistenèního cvièení dosáhla nárùstu izometrické síly o 14,4 % a dynamické síly o 7,0 %, ale žádného významného nárùstu výkonu a výšky svislého výskoku.
U kontrolní skupiny nedošlo ke zlepšení v žádném z mìøených parametrù.

Obr. 3

Závìry:


Cvièení s využitím whole body vibration je úèinným tréninkovým postupem, který vede ke zvýšení svalové síly.

Kromì toho je pravdìpodobné, že zatímco trénink whole body vibration vyžaduje malou námahu a je považován za pøíjemný, vyvolává srovnatelné biologické zmìny, jakých dosahuje tradièní rezistenèní trénink.

Cvièení whole body vibration poskytuje uživatelùm veškeré pøínosy silového a výkonnostního tréninku bez možných nežádoucích úèinkù, což je zvl᚝ významné pro osoby, které nemohou snášet zatížení, ale posílení svalstva a jeho výkonnosti je pro nì skuteèným pøínosem. Trénink whole body vibration je vhodný pro jakékoliv potøeby posilování a pro širokou škálu uživatelù.

Tento výzkum napovídá, že trénink whole body vibration má významný terapeutický potenciál. Mùže zlepšovat výkonnost svalstva u pacientù v rehabilitaèních programech a u starších osob, i u osob, které nechtìjí nebo fyzicky nemohou provádìt silový trénink. Trénink whole body vibration mùže rovnìž zvyšovat výkonnost sportovcù, jak napovídají zlepšení síly a výšky svislého výskoku u úèastníkù této studie.