Úèinky tréninku na zaøízení Power Plate® na výkonnost obìhové soustavy a svalovou sílu u starších osob


Závìry studie:


Vyšší vìk je doprovázen poklesem výkonnosti obìhové a svalové soustavy. Pro starší osoby má však z hlediska jejich nezávislosti a schopnosti vykonávat bìžné životní èinnosti zásadní význam zachování dostateèné svalové síly a výkonnosti obìhové soustavy. Aby toho tyto osoby mohly dosahovat, je tøeba, aby podstupovaly progresivní rezistenèní a aerobická cvièení. Znaèná èást starší populace však takový trénink nechce nebo nemùže provádìt. Cvièení na zaøízení Power Plate® mùže být vhodnou alternativou, stejnì jako mùže být vhodné oba tyto zpùsoby tréninku vzájemnì kombinovat.

V této studii bylo jejích 220 úèastníkù (z nichž 180 studii dokonèilo) náhodnì rozdìleno do tøí skupin. První skupina (PP) provádìla pouze základní cvièení na zaøízení Power Plate® (obr. 1). Intenzita cvièení se postupnì zvyšovala až do maximální délky trvání cvièení 40 minut (vèetnì rozcvièení, uklidnìní po tréninku a pøestávek mezi cvièeními). Jedná se o shrnutí studie publikované v mezinárodním vìdeckém èasopise Age and Ageing (kvìten 2009). Autoøi An Bogaerts, Christophe Delecluse, Albrecht Claessens, Thierry Troosters, Steven Boonen, a Sabine Verschueren, Katholieke Universiteit, Leuven, Belgie. Úèinky tréninku whole body vibration na výkonnost obìhové soustavy a svalovou sílu u starších osob (Roèní randomizovaná kontrolovaná studie).

Druhá skupina (FIT) podstupovala kondièní program kardiovaskulárních a rezistenèních cvièení, a cvièení na rovnováhu a pružnost. Maximální délka trvání cvièení byla 90 minut.

Obr. 1

Obì tyto skupiny cvièily tøikrát týdnì po dobu jednoho roku. Èlenové tøetí, kontrolní, skupiny (CON) byli požádáni, aby po dobu studie svùj životní styl ani tìlesnou aktivitu nemìnili.

Výsledky:


K posouzení úèinnosti rùzných tréninkových programù se provádìla mìøení na poèátku studie a po jejím skonèení, a zjišovaly se hodnoty pro následující parametry: vrcholová spotøeba kyslíku, doba udržení maximálního výkonu (od zaèátku zkoušky na ergometru do vyèerpání), izometrická (statická) svalová síla, a srdeèní tep.

Jak znázoròuje (obr. 2a, 2b, 2c), trénink se zaøízením Power Plate® vedl ke zvýšení vrcholové spotøeby kyslíku (2a), doby udržení maximálního výkonu (2b) a izometrické svalové síly (2b). Tato navýšení jsou témìø shodná se zmìnami, které se projevily u skupiny FIT, vyjma doby udržení maximálního výkonu, pro což existují dvì možná vysvìtlení. První možností je skuteènost, že hlavní souèástí tréninku kondièní skupiny byla cvièení na podporu obìhové soustavy, zatímco vibraèní tréninkový program takováto cvièení nezahrnoval. Kondièní skupina mohla také dosahovat lepších výsledkù na ergometru díky tomu, že její trénink zahrnoval pøímo jízdu na rotopedu.

Praktické využití:


Zachování dostateèné svalové síly a výkonnosti obìhové soustavy mùže starším osobám pomáhat udržet si schopnost samostatného života. Tyto výsledky ukazují, že cvièení na zaøízení Power Plate® jsou vhodná pøi zlepšování výkonnosti obìhové soustavy (vyjádøené pomocí vrcholové spotøeby kyslíku a doby udržení maximálního výkonu), což pøispívá ke zlepšení kvality života starších osob.

Èlenové skupiny s cvièením na zaøízení Power Plate® nevnímali svùj trénink jako nároèný nebo namáhavý, jak tomu bylo u kondièní skupiny. A jelikož byla délka jednotlivých cvièení na zaøízení Power Plate® (nejvýše 40 minut) rovnìž výraznì kratší než u kondièního cvièení (maximum 90 minut), jde o úèelnìjší zpùsob dosažení srovnatelných výsledkù.

Obr. 2a Obr. 2b Obr. 2c

Cvièení s pomocí zaøízení Power Plate® mùže sloužit jako bezpeèná, úèinná a nevyèerpávající alternativa k tradiènímu kondiènímu tréninkovému programu a vést ke zlepšení svalové síly i výkonnosti obìhové soustavy u starších osob.