Beauty & Wellness


Tento kurz je urèen pro vzdìlávání klinických lékaøù a odborníkù pracujících s pøístrojem Power Plate® v oblasti krásy a wellness. Nauèíte se základní principy pøístroje Power Plate a to, jak mùže být využit ke zlepšení vzhledu a zdraví Vašich klientù. Po ranní teoretické lekci pokryje praktická lekce programy a cvièení urèená pro:

To zajistí, že máte dovednosti pro integraci pohybu, streèinku a masáže pro dosažení cílù Vašich klientù zamìøených na krásu a wellness.