Health Exercises


Základní pøedstavení teoretických a praktických aspektù cvièení akceleraèního tréninku™ pro všechny osobní trenéry, kondièní trenéry, terapeuty a lékaøe. Ranní lekce pokryje teorii akceleraèního tréninku vèetnì:

Odpoledne probíhá praktická lekce urèená k tomu, aby Vám pøedala poznatky o široké škále uplatnìní tréninku a cvièebních postupù, které jsou s pøístrojem Power Plate k dispozici.

Abyste se stali certifikovaným trenérem Power Plate, musíte také úspìšnì absolvovat test, který mùžete složit doma, a který Vám bude zadán na konci Vašeho školení.