Power Plate pro zdravìjší populaci


Vysvìtlení toho, jak mùže pøístroj Power Plate napomoci zlepšit zdraví a wellness díky svému úèinku na snížení hmotnosti prostøednictvím zlepšení síly svalù.

S vývojem výzkumu se dozvídáme stále více o principech a úèincích cvièení akceleraèního tréninku™ a o dùsledcích týkajících se toho, kdo mùže mít prospìch z ujasòování této problematiky. Tento návod vysvìtluje fyziologické úèinky, které mùže mít pøístroj Power Plate na lidské tìlo, pøièemž jasnì objasòuje, jak mùže napomoci pestré škále lidí zlepšit jejich zdraví a fyzickou i duševní pohodu, obzvláštì tìm, kteøí nemohou nebo si nepøejí se úèastnit tradièních forem cvièení.